MALCZYNSKI , John

MALCZYNSKI , Franciszek (Francis)
MALCZYNSKI , Joseph John
KRUPSKA , Marianna
MALCZYNSKI , John Patrick
WERTZ , Francii
WERTZ , Marianna
TEUPF , Catherine
MALCZYNSKI , John
BUKOWSKI , Edna

Parents

Father: MALCZYNSKI , John Patrick
Mother: BUKOWSKI , Edna

Relationship

Relation

Back to the start